Rosa Luxemburg Stiftung » Deutsch

Wybierz język »

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский

Publikacje

Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych

Wydawca: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2013
ISBN 978-83-62744-75-9
Redakcja: Andrzej Chodubski & Lidia Ozdarska
Recenzja: Tadeusz Dmochowski

Książka jest  pierwszą publikacją fundacji „Forum Dialogu Publicznego”. Zawiera ona artykuły będące efektem pracy szeregu wybitnych naukowców oraz ekspertów zajmujących się tematyką mniejszości narodowych i etnicznych oraz początkujących adeptów nauki. Oprócz artykułów odnoszących się do miejsca zbiorowości mniejszościowych w systemach społecznych i politycznych, w pracy zbiorowej znajdują się także pozycje poświęcone aspektom instytucjonalno-prawnym ich ochrony.

Jak zauważa w przedmowie redaktor i współautor prof. dr hab. Andrzej Chodubski:

„Rzeczywistość mniejszości narodowych i etnicznych spowita jest w sferze mitów i stereotypów. Zwykle postrzega się  mniejszości te w wymiarze negatywnych cech, zachowań wobec dominujących społeczności narodowych poszczególnych państw. Mity i stereotypy są istotnym podłożem do ujawniania się niechęci, wrogości, konfliktogenności narodowej i etnicznej. W rzeczywistości umacniania się dywersyfikacja życia kulturowego czy narastania ogniw kryzysowych, w rozwoju kulturowym są one ważną siła sprawczą konfliktów społecznych. Współcześnie zwraca się uwagę na potrzebę edukacji o mniejszościach narodowych i etnicznych, co jest  istotne zarówno dla ich rozwoju, jak i szerokich kręgów społecznych, które powinny rozumieć istotę fenomenu, jakim one są.

Na uwagę zasługują w tym względzie konferencje naukowe, na których definiuje się zjawiska i procesy dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych, jak też odnosi się rzeczywistość mniejszościową i etniczną do ram teoretycznych ich rozwoju. Z uznaniem należy odnieść się do inicjatyw edukacyjnych urzeczywistnianych przez „Forum Dialogu Publicznego”. W działalności tej ujawnia się integracja środowisk naukowych i etnicznych. Obserwuje się w tym łączenie wartości: utilitas i delectatio (użyteczności i rozumienia) szczególnego zjawiska kulturowego.

W prezentowanych studiach dostarcza się refleksyjnej i systematyzującej wiedzy o specyfice życia mniejszości narodowych i etnicznych”.

Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej – edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne

Wydawca: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2013
ISBN 978-83-62744-75-9
Redakcja: Elżbieta Subocz & Syliwa Garbart
Recenzja: Marek Melnyk & Grzegorz Piwnicki

Publikacja stanowi wkład do stosunkowo szybko rozwijającej się w ostatnich latach literatury cyganologicznej w Polsce. Jest pokłosiem cyklu seminariów naukowych zorganizowanych przez Forum Dialogu Publicznego w Olsztynie w kilku miastach Polski, poświęconych różnym aspektom życia romskiej mniejszości etnicznej. Wypada w tym miejscu wymienić seminaria naukowe, które odbyły się w dniach: 16 kwietnia 2012r. w Gdańsku nt. „Dyskryminacji etnicznej Romów – instytucjonalnym oraz społecznym formom przeciwdziałania zjawisku”, 21 maja 2012r. w Olsztynie, poświęcone „Polityce edukacyjnej wobec mniejszości romskiej i jej współczesnym wyzwaniom”, oraz 25 października 2012r. w Łodzi nt. „Wykluczenia społecznego mniejszości romskiej jako wyzwaniu dla instytucji publicznych i organizacji społecznych”. Szczególne podziękowania należą się w tym miejscu Fundacji im. Róży Luksemburg za finansowe wsparcie organizacji seminariów naukowych, a także wsparcie finansowe dla wydania niniejszej monografii.    Romowie, stanowiący największą w Europie mniejszość etniczną zamieszkują nasz kontynent od stuleci. Choć relatywnie często są przedstawiani jako grupa marginesowa, to w opinii Ewy Nowickiej, niektóre cechy kultury romskiej, kwalifikują ich do wzorcowego modelu współczesnego Europejczyka. Po pierwsze, językowo są Indoeuropejczykami; po drugie, pochodzą z północnych Indii jak większość narodów europejskich, po trzecie, zachowują się jak Europejczycy ze względu na swobodne przemieszczanie się i kontakty we wszystkich krajach europejskich, mimo posiadania pewnych archaicznych cech kulturowych. W ostatnich kilkudziesięciu latach miały miejsce duże zmiany dotyczące położenia społecznego Romów w Europie. Zmiany te wynikały z przemian społeczno-gospodarczych, prawnych i cywilizacyjnych poszczególnych państw. Romowie musieli się do tych zmian dostosować i proces ten trwa do dnia dzisiejszego (…)

Zaprezentowane wystąpienia są jedynie głosem w szerszej naukowej dyskusji nad różnymi aspektami funkcjonowania mniejszości romskiej w Europie i w Polsce, która ze względu na ważkość problematyki, powinna być kontynuowana i rozwijana. Podczas seminariów naukowych i konferencji, wymieniając doświadczenia, możemy bowiem wypracować wspólne polsko-romskie rozwiązania, jako rekomendacje dla polityki społecznej państwa, aby mniejszości romskiej (i nie tylko) w naszym kraju żyło się lepiej.      

Ze wstępu autorstwa Elżbiety Subocz i Sylwii Garbart

Drogi wyjścia z kryzysu Unii Europejskiej. Perspektywa polska i niemiecka

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Miejsce i rok wydania: Poznań 2013
ISBN 978-83-62907-31-1
Redakcja: Jochen Franzke, Bogdan Koszel, Andrzej Sakson
Recenzja: Zbigniew Czachór

Książka jest publikacją pokonferencyjną zawierającą referaty uczestniczek i uczestników konferencji pod tym samym tytułem zorganizowanej  8 i 9 maja 2012 roku w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, przy współpracy z WNPiD UAM, Instytutem Zachodnim oraz Fundacją im. Róży Luksemburg. Autorkami i autorami tekstów są zarówno doświadczeni naukowcy i eksperci w dziedzinie nauk politycznych oraz międzynarodowych, jak i młodzi adepci nauk (studenci i doktoranci), wywodzący się ze środowisk akademickich głównie Poznania oraz Poczdamu. Artykuły dotykają zarówno kwestii stricte politycznych (relacji władz w ramach UE), jak i spraw kulturowych, społecznych oraz demograficznych.

Seria z Różą: Bielik-Robson. Żyj i pozwól żyć

Wydawca: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2012
ISBN 978-83-62467-74-7
Rozmawia: Michał Sutowski  

Najważniejsza współczesna filozofka polska, wielbicielka romantycznego liberalizmu i heretyckiej myśli żydowskiej.  Znana z profesorskiej charyzmy i ciętego języka. W esejach filozoficznych buduje oryginalny projekt duchowości współczesnego człowieka – w wywiadach i felietonach z pasją atakuje prawicowy kult śmierci, nędzę martyrologii i jałowość inteligenckich debat.

Agata Bielik-Robson w rozmowie z Michałem Sutowskim bezlitośnie szczerze opowiada o polskich mężczyznach i żydowskich mędrcach; urokach bycia mieszczaninem w PRL-u i futbolowym chuliganem w Londynie. Tłumaczy się z młodzieńczego antykomunizmu i wyzwolenia  od polskości po katastrofie smoleńskiej. „Żyj i pozwól żyć” to książka o dławiącym życie gnijącym socjalizmie i witalnym, lecz coraz bardziej nieludzkim kapitalizmie.

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity : sborník textů

Zmiany klimatyczne, energia odnawialna i obywatelskie działania: zbiór tekstów (pol.)

Wydawca: Praska Akademia Ekumeniczna
Miejsce i rok wydania: Praga 2012
ISBN 978-80-87661-00-0